1. Phm vi giao hàng

 

  BizSofa giao hàng trên toàn quc.

  BizSofa đội ngũ giao hàng chuyên nghip riêng ti TP.HCM.

 

2. Ph phí đóng gói và giao hàng

 

a. Phí đóng gói

 

BizSofa MIN PHÍ đóng gói cho toàn b các sn phm.